కేవలం ఒక్క నిమిషం ఇలా చేయండి.. ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, మానసిక ప్రశంతాత వస్తాయి

షేర్ చేయండి
మనకి ఆరోగ్య, డబ్బు సమస్యలు, మానసిక చికాకులు దాంపత్య సమస్యలు ఇలాగా చెప్పుకుంటూ పోతే మనిషికి చాలా సమస్యలు ఉంటాయి మరి వీటికి కారణం ఏమిటి అని అడిగితే దాదాపు 90% మన గ్రహదోషమే అలాగే కొంతమందికి కొన్ని కోరికలు జీవిత లక్ష్యాలు ఉంటాయి ఇంకా ఎన్నో సమస్యలకి పరిష్కారం ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోగలరు

మన గ్రహలాన్నిటికి అధిపతి సూర్య భగవానుడు అంటే సూర్యుడిని పూజిస్తే సకల గ్రహ దోషాలు నుండి విముక్తి రావడమే కాకుండా ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, మానసిక ప్రశంతాత వస్తాయి ఇంతకి ఎలా పూజించాలి ఎప్పుడు పూజించాలి?
ఎలాగా పూజించాలి?

ప్రతిరోజు స్నానం చేసిన తరువాత దోసిళ్ళ నిండ( రెండు అరచేతుల నిండా) నీరు తీసుకుని సూర్యుడి ముందు అంటే తూర్పు వైపు సూర్యుడు మనకి కనపడుతూ ఉండాలి అలాగా నుంచొని నీరుని “ఓం మిత్రాయా నమః” అని మూడు సార్లు చెపుతూ మూడు సార్లు నీళ్ళు వదిలి పెడితే ఎలాంటి గ్రహదోషం ఐన మరియు ఎలాంటి కోరికలైన ఖచ్చితంగా తీరుతాయి.

ఎప్పుడు పూజించాలిసూర్యుడికి పూజా స్నానం చేసాక 8 గంటల లోపు చాలా శుభ్రమైన నీటిని మాత్రమే సూర్య భగవానుడికి సమర్పించాలి. అలాగే నీరు వదిలాక ఎండలో ఒక నిమిషం లేదా కొద్దిసేపు నుంచొని నమస్కారం చేసుకోవాలి.
షేర్ చేయండి

Latest News

Top 10